huhtikuuta 03, 2006

Johtoryhmäpalautteessa arvioitavat asiakokonaisuudet

Johtoryhmäpalautteen kysymyksistä on muodostettu 12 kysymysryhmää, joiden avulla annetaan karkea yleiskuva johtoryhmien toimivuudesta.

Johtoryhmäpalautteen kysymysryhmät

1. OPERATIIVISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY
Johtoryhmä käsittelee riittävästi vuosisuunnitelmia, tavoitteita ja budjetteja, seuraa niiden toteutumista, arvioi eri yksiköiden ja osastojen tilannetta, koordinoi osastojen välistä yhteistyötä ja paneutuu ajankohtaisiin asioihin ja ongelmiin.

2. KEHITTÄMISASIOIDEN KÄSITTELY
Johtoryhmä käsittelee riittävästi strategioita ja niiden kehittämistä, toimintaympäristön kehityssuuntia, asiakkaiden tarpeisiin ja kilpailijoihin liittyviä kysymyksiä, erillisiä kehittämishankkeita ja investointeja sekä henkilöstön kehittämistä.

3. KOKOUSTEN TEHOKKUUS
Johtoryhmän kokoukset ovat hyvin valmisteltuja, johdonmukaisia ja tehokkaita, kokoustekniikka toimii ja niissä keskitytään olennaisiin, johtoryhmälle kuukuuluviin asioihin.

4. ILMAPIIRIN RAKENTAVUUS
Johtoryhmässä on avoin ilmapiiri, omat mielipiteet tuodaan avoimesti esiin, ristiriidat kohdataan ja käsitellään rakentavasti, kaikkien ideoita ja tietoja arvostetaan ja kuunnellaan, kritiikki on rakentavaa.

5. PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS
Johtoryhmällä on yhteinen näkemys pidemmän tähtäimen päämääristä ja tavoitteista, ryhmän jäsenet ovat sitoutuneita kokonaistavoitteisiin.

6. YHTEISTYÖHAKUISUUS
Johtoryhmän jäsenet ottavat toistensa näkökulmat ja kokonaisuuden edun huomioon omissa ratkaisuissaan, ovat riittävästi selvillä toistensa tilanteesta tavoitteista ja ongelmista, ryhmän jäseniltä on helppo saada apua ja tukea.

7. INNOVATIIVISUUS
Ryhmässä tulee runsaasti esiin uusia ideoita, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, vakiintuneita toimintatapoja kyseenalaistetaan, jokainen kehittää itseään ja tukee myös toisten kehittymistä.

8. PÄÄTÖKSENTEKO
Päätökset perustuvat tosiasioihin ja asiantuntemukseen, ne tehdään siten, että jokainen ymmärtää päätösten sisällön ja oman osuutensa niiden toimeenpanossa, ryhmän jäsenten näkemykset otetaan riittävästi huomioon päätöksiä tehtäessä.

9. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Johtoryhmän kokouksissa kaikki osallistuvat aktiivisesti asioiden käsittelyyn, omat mielipiteet tuodaan avoimesti esiin, toisten näkemyksiä kuunnellaan ja pyritään ymmärtämään esittäjän tarkoittamalla tavalla, kaikki tuntevat vastuuta ryhmän työskentelystä ja toimivuudesta.

10. TOIMEENPANO JA SEURANTA
Johtoryhmässä tehdyt päätökset toteutetaan, yhdessä tehtyihin päätöksiin sitoudutaan, tehtyjen päätösten toteutumista seurataan ja arvioidaan.

11. RYHMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Johtoryhmä arvioi ja kehittää työmuotojaan ja työskentelytapojaan, ryhmän jäsenet saavat toisiltaan palautetta toiminnastaan ryhmän jäsenenä.

12. PUHEENJOHTAJUUS
Johtoryhmän vetäjä vie kokoukset läpi jämäkästi ja tehokkaasti, varmistaa, että kaikkien jäsenten mielipiteet ja näkemykset pääsevät esiin sekä edistää yhteisymmärryksen syntymistä ja ryhmän jäsenten yhteistyötä.


Copyright Kari Lahti, Psycon Oy