syyskuuta 24, 2006

Johtoryhmän kehittäminen - esimerkkiohjelma

1. Kehittämisohjelman yleiset tavoitteet (täsmennetään, täydennetään ja painotetaan käynnistysvaiheessa)

- Varmistaa yhteinen käsitys johtoryhmätyöskentelyn tarkoituksesta ja tavoitteista
- Etsiä tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaiset työmuodot ja sopia muista johtoryhmätyöskentelyn pelisäännöistä
- Kehittää kokoustyöskentelyä
- Kehittää johtoryhmän jäsenten keskinäistä yhteistyötä ja toimintaa ryhmänä (teambuilding)
- Kehittää johtoryhmän jäsenten johtamistaitoja

2. Käynnistysvaihe

* Johtoryhmän jäsenten haastattelut
-- Haastattelut antavat syvällisen kuvan johtoryhmän toimivuudesta ja kehittämistarpeista
-- Yksittäiset keskustelut ovat luottamuksellisia
-- Haastattelut ovat samalla ensimmäinen kehittämistoimenpide

* Johtoryhmäpalaute (ryhmän kaikkien jäsenten ja vetäjän arviot)
-- Johtoryhmäpalautteen avulla saadaan yhteinen näkemys johtoryhmän vahvuuksista ja kehittämistarpeista

* Työseminaarin tavoitteiden, sisällön ja toteutustavan täsmentäminen Johtoryhmäpalautteen ja haastattelujen tulosten perusteella


3. Työseminaari tai seminaarit (1...2 päivää tai lyhyemmistä tapahtumista rakentuva kokonaisuus)

* Johtoryhmätyöskentelyn tarkoitus ja tavoitteet
-- ryhmän jäsenten haastatteluissa esittämien odotusten ja näkemysten yhteenvetotulokset
-- johtoryhmän tarkoituksen ja tavoitteiden täsmentäminen

* Johtoryhmän työmuodot
-- vaihtoehdot ja käytettävien työmuotojen valinta

* Johtoryhmätyöskentelyn pelisäännöt koskien mm.
-- käsiteltäviä asioita ja niiden käsittelytapaa
-- valmistautumista ja kokoustyöskentelyä
-- sovittujen asioiden toimeenpanoa ja seurantaa
-- toimintaa ja yhteistyötä kokousten välillä

* Ryhmänä kehittyminen
-- minkälainen on hyvin toimiva ryhmä ja miten sellaiseksi kehitytään
-- johtoryhmän vahvuudet, heikkoudet ja kehittymistarpeet johtoryhmäpalautteen ja haastattelujen valossa
-- kehittämispäätökset ja käytännön toimenpiteet ryhmän tasolla

* Yksilöt johtoryhmän jäseninä - mitä johtoryhmätyöskentelyn onnistuminen
vaatii vetäjältä ja jäseniltä

-- miten jäsenet edistävät ja ehkäisevät johtoryhmän toimivuutta
-- jäsenten ja vetäjän toimintaa koskevat henkilökohtaiset kehittämispäätökset ja käytännön toimenpiteet

* Seurannasta sopiminen

4. Täydentäviä osia

- Henkilökohtainen palaute jokaiselle jäsenelle hänen toiminnastaan johtoryhmässä (360° palautteet ryhmän muilta jäseniltä) ja näiden purku kahdenkeskisissä keskusteluissa tai yhteisessä palauteseminaarissa.

- Johtoryhmän jäsenten johtamiskäytännön kehittäminen välittömiltä alaisilta haettavien 360° johtamispalautteiden ja niihin liittyvän valmennuksen avulla.

- Johtoryhmän kokouksen havainnointi ja palautekeskustelu kokouksen jälkeen.

- Kehittymisen seuranta Johtoryhmäpalautteen avulla 6....12 kuukauden päästä.

- Johtoryhmän jäsenten välittömien alaisten ja muiden avainhenkilöiden arviot johtoryhmästä ja johtoryhmän tavasta informoida henkilöstöä.

- Ryhmän jäsenten toimintatyyli- ja persoonallisuuskartoitukset palautteineen.