syyskuuta 19, 2006

Johtoryhmän tehtävän, roolin ja kokoonpanon kehittäminen

Avoimeen kysymykseen, Johtoryhmämme tehtävää, roolia ja kokoonpanoa pitäisi kehittää seuraavasti, annettiin yhteensä 350 vastausta.

Yleisin vastaus oli, että kokoonpano ja pääosin myös rooli ja tehtävät ovat kunnossa (68 mainintaa). Kehittämistarpeista eniten mainintoja saivat seuraavat asiakokonaisuudet (suluissa vastausten lukumäärä)

- Strategiatyötä ja strategialähtöisyyttä lisää (43)
- Johtoryhmän rooli ja tehtävät määriteltävä (28)
- Tulevaisuuden suunnitteluun panostettava nykyistä enemmän (17)
- Johtoryhmän koko pienemmäksi (17)
- Johtoryhmän ulkopuolisten vastuuhenkilöiden ja asiantuntijoiden kuulemista lisää (10)
- Kokonaisnäkemyksen vahvistaminen (10)
- Tiedonvaihto ja keskinäinen sparraus (9)
- Johtoryhmää ylläpidettävä ja kehitettävä päätöksentekofoorumina (8)
- Laajennetun johtoryhmän käyttö tai käyttöönotto (6)


Seuraavassa tarkastellaan eniten "ääniä" saaneita teemoja tarkemmin niihin annettujen vastausten avulla.


Strategiatyötä ja strategialähtöisyyttä lisää –teemaa tarkentavat seuraavat esimerkit siihen sisällytetyistä vastauksista:

- Johtoryhmän roolia strategian luojana ja toteuttajana kehitettävä eli sen ymmärtäminen mitä varten olemme olemassa.
- Visiot, strategiat ja yleensä yrityksen tulevaisuutta tulisi pohtia enemmän tietäen tulevan tiukan kilpailun.
- Tehtävän tulisi keskittyä enemmän strategisen tason liiketoimintaan, kehittää roolia sen mukaan ja työssä keskittyä enemmän erilaisten business kehityshankkeiden suunnitteluun sekä tukea ja valvoa hankkeiden läpivientiä
- Enemmän liiketoiminnan kehittämistä ja strategiaa, josta jokainen voi lähteä toteuttamaan oman osastonsa toimintaa.
- Enemmän painoa strategisiin asioihin, tulevaisuuden näkymiin, asiakkaiden odotuksiin ja kuinka niihin vastaamme...ja näiden välittämistä alaspäin
- Johtoryhmän kokouksiin enemmän suunnittelua ja strategiaa ja vähemmän normaaliin päivän toimintaan liittyviä juttuja jotka organisaation pitää pystyä selvittämään alemmilla tasoilla.
- Enemmän yhteistä strategisten asioiden pohdintaa, ideointia.
- Liiketoimintastrategian ja -mahdollisuuksien (uhkien)arviointiin ja kehittämiseen tulevaisuuden onnistuminen)enemmän tapetille.
- Strategiaa käsitellään vain silloin tällöin, mutta sen jatkuva tarkistelu toimintaympäristön muutoksia vastaan on asia, jota ei käytännössä ole tehty.
- Strategiseen suunnitteluun voisi varata enemmän tunteja ja käydä syvällisempää keskustelua.
- Rooli ehkä vielä enemmän strateginen ja eteenpäin katsova
- Hallinnollisesta jorystä kohti strategisempaa ja luovempaa joryä.


Johtoryhmän rooli ja tehtävät määriteltävä –teeman puitteissa esitettiin mm. seuraavia ehdotuksia tai toivomuksia:

- Selventää mikä on johtoryhmän rooli, ja miten nykyaikainen johtoryhmä toimii.
- Rooli tulisi selkeästi määrittää. Myös se mitkä asiat tuodaan kokoukseen ja mitä ei.
- Tarvitaan selkeä tavoite johtoryhmän toiminnalle.
- Määritellä selkeämmin johtoryhmän toimenkuva - mitä asioita viedään?
- Kunnon keskustelu johtoryhmätyöskentelyn tavoitteista tarpeen.
- Tehtävän (roolin) selkeyttämisen kautta myös jr:n kokoonpanoa on mahdollista arvioida uudelleen.
- Tehtävä pitää määritellä, tällöin toiminta ja odotusarvot ohjautuvat oikein.