syyskuuta 24, 2006

Johtoryhmäpalaute ja sen käyttö johtoryhmän kehittämisen tukena

Mikä johtoryhmäpalaute on?

Johtoryhmäpalautteen tarkoituksena on auttaa johtoryhmää kehittämään toimintaansa. Johtoryhmäpalaute tehdään siten, että kaikki ryhmän jäsenet arvioivat kysymyslomakkeen avulla ryhmänsä toimivuutta. Tuloksista tehdään ryhmälle luottamuksellisen palauteraportti, jossa esitetään kysymysryhmittäin ja kysymyksittäin arvioiden keskiarvot ja hajonnat. Lisäksi tehdään vertailu muihin johtoryhmiin ja esitetään sen tuloksena ryhmän suhteelliset vahvuudet ja heikkoudet. Johtoryhmän vetäjän arvio voidaan haluttaessa esittää raporteissa erikseen.

Yksittäiset arviot ja johtoryhmäkohtaiset tulokset ovat luottamuksellisia. Johtoryhmäkohtaiset palauteraportit annetaan vain kyseisen johtoryhmän jäsenille.


Johtoryhmäpalautteen tulosten tarkastelu palauteseminaarissa (esimerkki palautteeseen perehtymisen näkökulmista)

Vahvuudet (absoluuttiset)- mitä ryhmämme vahvuudet kertovat toiminnastamme
- mitä hyötyä vahvuuksista on ryhmämme toiminnalle ja onnistumiselle
- haittaavatko jotkin vahvuutemme toimintaamme
- miten olemme saaneet vahvuutemme aikaan

Heikkoudet (absoluuttiset)- mitä ryhmämme heikkoudet kertovat toiminnastamme
- mitä haittaa tai vaikutuksia heikkouksistamme on ryhmämme toiminnalla
- mistä heikkoutemme johtuvat – miten olemme saaneet ne aikaan

Suhteelliset vahvuudet ja heikkoudet (vertailu muihin johtoryhmiin)- mitä suhteelliset vahvuudet ja heikkoudet kertovat toiminnastamme
- miten suhteelliset vahvuudet ja heikkoudet poikkeavat absoluuttisista vahvuuksista ja heikkouksista – nostavatko tai pudottavatko ne esiin uusia asioista?
- johtuvatko suhteelliset vahvuudet ja heikkoudet eroista toiminnassa, odotuksissa vai tilanteissa ja miten arviointien perustaso vaikuttaa niihin

Minkälaista palautetta olemme saaneet johtoryhmätyöskentelyn onnistumisen kannalta tärkeistä asioista?- mitkä arvioidut asiat tai toimintatavat ovat johtoryhmätyöskentelyn onnistumisen kannalta erityisen tärkeitä – valitkaa ensin 5…10 tärkeintä kysymystä
- minkälaista palautetta olemme saaneet näistä tärkeistä asioista - mistä tärkeistä asioista on annettu hyvää (15 parhaan joukossa), keskinkertaista ja heikkoa palautetta (15 heikomman joukossa)

Mitä tärkeitä asioita tai ideoita avoimet kysymykset nostavat esiin?
Missä asioissa johtoryhmän vetäjän ja jäsenten arviot poikeavat eniten toisistaan?

Missä asioissa johtoryhmän jäsenten arvioissa on eniten hajontaa?

Missä asioissa meidän kannattaisi kehittää ryhmämme toimintaa ja mitä kehittyminen käytännössä tarkoittaisi?