toukokuuta 08, 2006

Minkälainen on hyvin toimiva johtoryhmä?

Hyvin toimivan johtoryhmän jäsenillä on yhteinen käsitys johtoryhmätyöskentelyn tarkoituksesta ja tavoitteista

Hyvin toimiva johtoryhmä eroaa heikosti toimivasta johtoryhmästä voimakkaimmin siinä, että ryhmän jäsenillä on yhteinen käsitys johtoryhmätyöskentelyn tarkoituksesta ja tavoitteista. Tämä nousee kärkeen vertailtaessa johtoryhmän toimintaan tyytyväisten (n=466) ja tyytymättömien jäsenten (n=165) arvioita johtoryhmän toimivuudesta.

Vertailtavat ryhmät muodostettiin siten, että tyytyväisten ryhmään otettiin mukaan kysymyksestä Kokonaisuutena olen tyytyväinen johtoryhmämme toimintaan arviot 5…7 antaneet ja tyytymättömien ryhmään ne, jotka antoivat tästä kysymyksestä 1…3. Arviointiasteikko oli 1….7.

Mikään yksittäinen tekijä ei kuitenkaan riitä varmistamaan johtoryhmätyöskentelyn toimivuutta sillä johtoryhmätyöskentelyyn tyytyväisten ryhmä antoi kaikista toimivuustekijöistä selvästi parempia arvioita kuin tyytymättömät. Seuraavassa on lueteltu merkitsevyysjärjestyksessä kysymykset, joissa ero oli suurin

47. Ryhmämme jäsenillä on yhteinen käsitys johtoryhmätyöskentelyn tarkoituksesta ja tavoitteista
22. Ryhmällä on yhteinen näkemys pidemmän tähtäimen päämääristä, tavoitteista ja kehityssuunnista
16. Ryhmässämme on avoin ilmapiiri - jokaisen on helppo tuoda esiin omia mielipiteitään ja epäilyjäänkin
14. Kokouksissa keskitytään olennaisiin asioihin - vähemmän tärkeät asiat eivät vie aikaa tärkeiltä
18. Erimielisyydet käsitellään ja pyritään ratkaisemaan rakentavalla tavalla
11. Johtoryhmämme kokoukset ovat hyvin valmisteltuja
46. Ryhmän vetäjä varmistaa, että kaikkien ryhmän jäsenten näkemykset ja mielipiteet pääsevät esiin
19. Ryhmän kaikkien jäsenten ideoita, tietoja ja kokemuksia arvostetaan, kuunnellaan ja käytetään hyväksi
44. Johtoryhmän vetäjä edistää yhteisymmärryksen syntymistä ja ryhmän jäsenten keskinäistä yhteistyötä
32. Päätökset tehdään niin, että jokainen ymmärtää oman osuutensa niiden toteutuksessa
41. Jokainen ryhmän jäsen sitoutuu yhdessä tehtyihin päätöksiin ja hoitaa oman osuutensa niiden toimeenpanosta
38. Kaikki ryhmän jäsenet tuntevat vastuuta ryhmän työskentelystä ja pyrkivät hyviin lopputuloksiin

Erittäin tyytyväiset verrattuna tyytymättömiin

Mikäli johtoryhmän toimintaan tyytyväisten valintakriteeriä kiristetään ja mukaan otetaan kokonaistyytyväisyydestä arviot 6 ja 7 antaneet (n=264) ja tyytymättömien ryhmä idetään ennallaan (n=165), muodostuu erottelevien tekijöiden luettelosta seuraava

47. Ryhmämme jäsenillä on yhteinen käsitys johtoryhmätyöskentelyn tarkoituksesta ja tavoitteista
14. Kokouksissa keskitytään olennaisiin asioihin - vähemmän tärkeät asiat eivät vie aikaa tärkeiltä
22. Ryhmällä on yhteinen näkemys pidemmän tähtäimen päämääristä, tavoitteista ja kehityssuunnista
11. Johtoryhmämme kokoukset ovat hyvin valmisteltuja
18. Erimielisyydet käsitellään ja pyritään ratkaisemaan rakentavalla tavalla
44. Johtoryhmän vetäjä edistää yhteisymmärryksen syntymistä ja ryhmän jäsenten keskinäistä yhteistyötä
46. Ryhmän vetäjä varmistaa, että kaikkien ryhmän jäsenten näkemykset ja mielipiteet pääsevät esiin
19. Ryhmän kaikkien jäsenten ideoita, tietoja ja kokemuksia arvostetaan, kuunnellaan ja käytetään hyväksi
12. Ryhmän jäsenet valmistautuvat kokouksiin omalta osaltaan riittävän hyvin
15. Kaikille jäsenille on selvää, mitkä asiat kuuluvat ryhmässä käsiteltäviin ja mitkä heidän itsensä henkilökohtaisesti päätettäviin
32. Päätökset tehdään niin, että jokainen ymmärtää oman osuutensa niiden toteutuksessa
20. Kritiikki ja palaute otetaan vastaan rakentavasti eikä sitä koeta henkilökohtaisena loukkauksena