huhtikuuta 21, 2006

Johtoryhmien vetäjät muita jäseniä tyytyväisempiä ryhmänsä toimivuuteen

Johtoryhmien vetäjät arvioivat johtoryhmän toimivuuden muita jäseniä paremmaksi kaikissa muissa asioissa paitsi jäsenten valmistautumisessa. Johtoryhmän vetäjän ja jäsenten ryhmän toimivuutta koskevat näkemyserot saattavat aiheuttaa sen, että johtoryhmän toimintaa ei kehitetä riittävästi. Jos jäsenten mielestä ryhmän toimivuutta pitäisi joiltakin osin kehittää, mutta vetäjän mielestä kaikki on kunnossa, niin näille asioille ei todennäköisesti tehdä mitään. Vetäjien arvioiden mukaan heidän näkemyksensä otetaan johtoryhmissä riittävän hyvin huomioon.


huhtikuuta 18, 2006

Naiset näkevät johtoryhmissä enemmän kehittämistarpeita kuin miehet

Naiset arvioivat johtoryhmien toimivuutta suurelta osin kriittisemmin kuin miehet. Joiltakin osin arviot ovat samaa tasoa, mutta miltään osin naiset eivät anna johtoryhmän toimivuudesta korkeampia arvioita kuin miehet.

huhtikuuta 15, 2006

Johtopäätöksiä johtoryhmien vahvuuksien ja heikkouksien perusteella

Johtoryhmien vahvuuksien ja heikkouksien tarkastelun perusteella

* Ryhmän ilmapiiri, toisten huomioonottaminen, vastuun ottaminen ryhmän toiminnasta ja sitoutuminen kokonaistavoitteisiin ovat johtoryhmissä tällä hetkellä hyvässä kunnossa

* Tulosseuranta ja ajankohtaisten asioiden tai ongelmien käsittely on hoidettu varsin hyvin

* Johtoryhmätyöskentelyn luonnetta olisi kehitettävä enemmän kyseenalaistavaan ja uusia ideoita, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tuottavaan suuntaan

* Nykyistä enemmän ja paremmin olisi käsiteltävä toimintaympäristön kehityssuuntia ja heikkoja signaaleja, asiakkaiden tarpeisiin, kilpailijoihin ja muihin sidosryhmiin liittyviä asioita sekä yksiköiden välistä yhteistyötä

* Johtoryhmien pitäisi nykyistä useammin arvioida toimintaansa ja kiinnittää huomiota myös kokousten tehokkuuden parantamiseen

* Johtoryhmien jäsenet toivovat toisiltaan palautetta huomattavasti nykyistä enemmän

Johtoryhmätutkimus 2004, Kari Lahti, Psycon Oy

Johtoryhmien vahvuudet ja heikkoudet

Seuraavissa kuvissa on esitetty 12 korkeimmat ja 12 matalimmat arviot saanutta johtoryhmien toimivuustekijää. Arviointiasteikko on 1...7 ja sen ääripäät on määritelty Paljon parannettavaa ... Erittäin hyvä/hyvin. Kuvien jälkeen tulokset on esitetty vielä kysymysluetteloina.
Seuraavassa johtoryhmien vahvuudet ja heikkoudet on esitetty vielä kysymysluetteloina. Kummasakin luettelossa kysymykset ovat paremmuusjärjestyksessä (kuten kuvissa).

Johtoryhmien vahvuudet – 12 korkeimmat arviot saanutta kysymystä

16. Ryhmässämme on avoin ilmapiiri - jokaisen on helppo tuoda esiin omia mielipiteitään ja epäilyjäänkin
34. Minun näkemykseni otetaan riittävästi huomioon ratkaisuja tehtäessä
21. Kaikki ryhmän jäsenet ovat sitoutuneita yksikkömme kokonaistavoitteisiin ja toimintasuunnitelmiin
26. Ryhmän jäseniltä on helppo saada apua ja tukea
38. Kaikki ryhmän jäsenet tuntevat vastuuta ryhmän työskentelystä ja pyrkivät hyviin lopputuloksiin
3. Jory käsittelee riittävästi: Tulosseuranta (kokonaistavoitteiden, suunnitelmien ja budjettien toteutuminen)
7. Jory käsittelee riittävästi: Ajankohtaiset (akuutit) ongelmat ja asiat
37. Keskusteluissa toisten mielipiteitä kuunnellaan siten, että esittäjän tarkoitus tulee ymmärretyksi
44. Johtoryhmän vetäjä edistää yhteisymmärryksen syntymistä ja ryhmän jäsenten keskinäistä yhteistyötä
33. Päätökset perustuvat tosiasioihin ja käytettävissä olevan asiantuntemuksen hyväksikäyttöön
36. Keskusteluissa omat mielipiteet, näkemykset ja kannanotot tuodaan avoimesti esiin
2. Jory käsittelee riittävästi: Vuosisuunnitelmat, tavoitteet ja budjetit


Johtoryhmien heikkoudet – 12 matalimmat arviot saanutta kysymystä

10. Jory käsittelee riittävästi: Henkilöstön kehittäminen (osaamisen kehittäminen)
12. Ryhmän jäsenet valmistautuvat kokouksiin omalta osaltaan riittävän hyvin
15. Kaikille jäsenille on selvää, mitkä asiat kuuluvat ryhmässä käsiteltäviin ja mitkä heidän itsensä henkilökohtaisesti päätettäviin
27. Ryhmässä tulee runsaasti esiin uusia ideoita, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja
29. Ryhmän jäsenet tukevat toistensa kehittymistä
9. Jory käsittelee riittävästi: Asiakkaiden tarpeisiin, toimittajiin, kilpailijoihin ja muihin sidosryhmiin liittyvät kysymykset
30. Vakiintuneita toimintatapoja kyseenalaistetaan
14. Kokouksissa keskitytään olennaisiin asioihin - vähemmän tärkeät asiat eivät vie aikaa tärkeiltä
42. Jokainen ryhmän jäsen sitoutuu yhdessä tehtyihin päätöksiin ja hoitaa oman osuutensa niiden toimeenpanosta
5. Jory käsittelee riittävästi: Eri yksiköiden ja osastojen välinen yhteistyö ja toiminnan koordinointi
8. Jory käsittelee riittävästi: Toimintaympäristön pidemmän tähtäyksen kehityssuunnat ja heikot signaalit
43. Ryhmän jäsenet antavat toisilleen henkilökohtaistakin palautetta heidän toiminnastaan ryhmän jäsenenä

huhtikuuta 12, 2006

Johtoryhmien toimivuus kysymysryhmätasolla

Yleiskuva johtoryhmien toimivuudesta kysymysryhmätasolla on seuraava


Johtoryhmätutkimuksen aineisto

Vuoden 2004 syksyllä toteutetussa johtoryhmätutkimuksessa oli mukana 92 johtoryhmää, joiden toimivuutta arvioitiin johtoryhmäpalautteella. Yhteensä arvioita saatiin 730 henkilöltä, joista 92 oli johtoryhmän vetäjiä ja 638 muita jäseniä.

Johtoryhmät saatiin mukaan tiedottamalla johtoryhmätutkimuksesta ja markkinoimalla sen yhteydessä johtoryhmäpalautetta erikoishinnalla. Tämä on vaikuttanut aineistoon ainakin siten, että mukaan lähteneet johtoryhmät ovat halunneet arvion ryhmästään. Taustalla on todennäköisesti ollut jonkin asteista kokemusta siitä, että johtoryhmän toimintaa pitäisi kehittää ja johtoryhmäpalautetta on haluttu käyttää kehittämistarpeiden tunnistamisen apuna.

Vastaajien antamat taustatiedot

Organisaatio, jossa
johtoryhmän toimii.................%.........lkm

- Teollisuusyritys............... 40,8...... 298
- Palveluyritys.................. 27,8...... 203
- Kauppa.......................... 6,4....... 47
- Muu yritys...................... 3,7....... 27
- Kaupunki tai kunta.............. 2,9....... 21
- Valtionhallinto................ 10,4....... 76
- Muu julkinen organisaatio....... 4,9....... 36
- Muu............................. 2,7....... 20
- Tieto puuttuu................... 0,3........ 2

Johtoryhmän johtaman
organisaation koko .................%........lkm

alle 50 henkilöä................. 14,0...... 102
51…100 henkilöä.................. 22,0...... 160
101…200 henkilöä................. 22,0...... 160
201…500 henkilöä................. 18,5...... 135
501…1000 henkilöä................. 9,0....... 66
yli 1000 henkilöä................ 13,7...... 100
Tieto puuttuu..................... 1,0........ 7

Johtoryhmän vetäjän
vastuualue.........................%.........lkm

Koko yritys/organisaatio......... 77,2....... 71
Tulosyksikkö..................... 15,2....... 14
Markkinointi...................... 2,2........ 2
Tuotanto.......................... 2,2........ 2
Talous............................ 2,2........ 2
Muu............................... 1,1........ 1

Johtoryhmän jäsenten
vastuualue..........................%........lkm

Koko yritys/organisaatio.......... 6,3....... 40
Tulosyksikkö..................... 28,9...... 182
Markkinointi...................... 3,7....... 23
Myynti............................ 6,5....... 40
Tuotanto.......................... 8,4....... 53
Kunnossapito...................... 1,1........ 7
Suunnittelu....................... 3,3....... 21
T & K............................. 4,3....... 27
ATK............................... 2,1....... 13
Henkilöstötoimi................... 5,1....... 32
Talous............................ 9,1....... 57
Hallinto.......................... 6,0....... 38
Asiakaspalvelu.................... 1,4........ 9
Materiaalihallinto................ 2,1....... 13
Henkilöstön edustaja.............. 3,8....... 24
Muu............................... 6,8....... 43
Tieto puuttuu..................... 1,3....... 26

Johtoryhmän kaikista jäsenistä
(sisältää vetäjät).................%.........lkm

Naisia........................... 22,9...... 167
Miehiä........................... 74,9...... 547
Tieto puuttuu..................... 2,2....... 16

Johtoryhmän vetäjistä..............%.........lkm
Naisia........................... 13,0....... 12
Miehiä........................... 84,8....... 78
Tieto puuttuu..................... 2,2........ 2

huhtikuuta 03, 2006

Johtoryhmäpalautteessa arvioitavat asiakokonaisuudet

Johtoryhmäpalautteen kysymyksistä on muodostettu 12 kysymysryhmää, joiden avulla annetaan karkea yleiskuva johtoryhmien toimivuudesta.

Johtoryhmäpalautteen kysymysryhmät

1. OPERATIIVISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY
Johtoryhmä käsittelee riittävästi vuosisuunnitelmia, tavoitteita ja budjetteja, seuraa niiden toteutumista, arvioi eri yksiköiden ja osastojen tilannetta, koordinoi osastojen välistä yhteistyötä ja paneutuu ajankohtaisiin asioihin ja ongelmiin.

2. KEHITTÄMISASIOIDEN KÄSITTELY
Johtoryhmä käsittelee riittävästi strategioita ja niiden kehittämistä, toimintaympäristön kehityssuuntia, asiakkaiden tarpeisiin ja kilpailijoihin liittyviä kysymyksiä, erillisiä kehittämishankkeita ja investointeja sekä henkilöstön kehittämistä.

3. KOKOUSTEN TEHOKKUUS
Johtoryhmän kokoukset ovat hyvin valmisteltuja, johdonmukaisia ja tehokkaita, kokoustekniikka toimii ja niissä keskitytään olennaisiin, johtoryhmälle kuukuuluviin asioihin.

4. ILMAPIIRIN RAKENTAVUUS
Johtoryhmässä on avoin ilmapiiri, omat mielipiteet tuodaan avoimesti esiin, ristiriidat kohdataan ja käsitellään rakentavasti, kaikkien ideoita ja tietoja arvostetaan ja kuunnellaan, kritiikki on rakentavaa.

5. PÄÄMÄÄRÄTIETOISUUS
Johtoryhmällä on yhteinen näkemys pidemmän tähtäimen päämääristä ja tavoitteista, ryhmän jäsenet ovat sitoutuneita kokonaistavoitteisiin.

6. YHTEISTYÖHAKUISUUS
Johtoryhmän jäsenet ottavat toistensa näkökulmat ja kokonaisuuden edun huomioon omissa ratkaisuissaan, ovat riittävästi selvillä toistensa tilanteesta tavoitteista ja ongelmista, ryhmän jäseniltä on helppo saada apua ja tukea.

7. INNOVATIIVISUUS
Ryhmässä tulee runsaasti esiin uusia ideoita, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, vakiintuneita toimintatapoja kyseenalaistetaan, jokainen kehittää itseään ja tukee myös toisten kehittymistä.

8. PÄÄTÖKSENTEKO
Päätökset perustuvat tosiasioihin ja asiantuntemukseen, ne tehdään siten, että jokainen ymmärtää päätösten sisällön ja oman osuutensa niiden toimeenpanossa, ryhmän jäsenten näkemykset otetaan riittävästi huomioon päätöksiä tehtäessä.

9. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS
Johtoryhmän kokouksissa kaikki osallistuvat aktiivisesti asioiden käsittelyyn, omat mielipiteet tuodaan avoimesti esiin, toisten näkemyksiä kuunnellaan ja pyritään ymmärtämään esittäjän tarkoittamalla tavalla, kaikki tuntevat vastuuta ryhmän työskentelystä ja toimivuudesta.

10. TOIMEENPANO JA SEURANTA
Johtoryhmässä tehdyt päätökset toteutetaan, yhdessä tehtyihin päätöksiin sitoudutaan, tehtyjen päätösten toteutumista seurataan ja arvioidaan.

11. RYHMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN
Johtoryhmä arvioi ja kehittää työmuotojaan ja työskentelytapojaan, ryhmän jäsenet saavat toisiltaan palautetta toiminnastaan ryhmän jäsenenä.

12. PUHEENJOHTAJUUS
Johtoryhmän vetäjä vie kokoukset läpi jämäkästi ja tehokkaasti, varmistaa, että kaikkien jäsenten mielipiteet ja näkemykset pääsevät esiin sekä edistää yhteisymmärryksen syntymistä ja ryhmän jäsenten yhteistyötä.


Copyright Kari Lahti, Psycon Oy


huhtikuuta 01, 2006

Johtoryhmätutkimus 2004

Johtoryhmätutkimus on tehty Johtoryhmäpalautteella, jonka avulla johtoryhmien jäsenet ovat arvioineet oman ryhmänsä toimintaa. Vuoden 2004 tutkimuksessa oli mukana 92 johtoryhmää, joista saatiin yhteensä 730 jäsenen arviota. Jokainen tutkimukseen osallistunut johtoryhmä sai omaa ryhmäänsä koskevat tulokset käyttöönsä. Tutkimus on jatkoa vuonna 1995 tekemälleni johtoryhmien toimivuuskartoitukselle, jonka aineistossa oli yhteensä 822 jäsenen arviota.

Johtoryhmätutkimuksen tavoitteena oli selvittää johtoryhmien toiminnan vahvuudet, heikkoudet ja kehittämistarpeet. Samalla koottiin ajankohtainen vertailuaineisto johtoryhmäkohtaisille palautteille.

Ennen varsinaisten tulosten esittelyä kerron tarkemmin Johtoryhmäpalautteesta ja tutkimusaineistosta.